DENMARK-L Archives

Archiver > DENMARK > 2011-10 > 1319483210


From: Arne Nielsen <>
Subject: Re: [DK] Severin Weiersøe - Diary entry 99
Date: Mon, 24 Oct 2011 21:06:50 +0200
References: <BAY149-ds16DDB965530EF14DF28B089BEE0@phx.gbl>
In-Reply-To: <BAY149-ds16DDB965530EF14DF28B089BEE0@phx.gbl>


I also sneak into the garden ->
I also sneak in from the garden

when I do not have other books. Dahlgaard will probably lend me a grammar ->
as I do not have other books. Indeed Dahlgaard has lend me a grammar

Arne23-10-2011 20:46, Paul Pedersen wrote:
> Øgelstrup den 24de Juni 1832.
>
> Bergstrøm har nu laant mig sit Religionsforedrag at skrive efter; jeg kan
> skrive 2 Ark af dette paa et Ark af mine. Hver § fylder 3 eller 4re Blade.
> Der vil flere Spørgsmaal til paa Seminariet, end de Gjølbye brugte .
>
>
>
> Øgelstrup, June 24, 1832
>
> Bergstrøm has now lent me his religion lecture to copy; I can write two
> sheets of it on one sheet of mine. Each section fills 3 or 4 pages. There
> will be more questions at the Teachers’ College than the ones Gjølbye used.
>
>
>
> ------------------------
>
>
>
> Hver Søndag saa tidlig, jeg kan see, reiser jeg mig og skriver deraf indtil
> Aften, gaaer aldrig »ad Bye« andre Tider end naar jeg gaaer Ærinder for
> Madammen; naar ingen seer det lister jeg mig ogsaa ind af Haven og skriver
> lidt, og sover aldrig Middagssøvn, men passer mit Skriverie.
>
>
>
> Every Sunday, as early as I can see, I get up and copy from it until
> evening, never going ‘to town’ other than the times when I go on errands
> for the Madam; when nobody sees it I also sneak into the garden and write a
> little, and never take a nap after dinner but take care of my writing.
>
>
>
> ------------------------
>
>
>
> Jeg har snart 2 Ark færdige, saa smaat skrevet at jeg næppe kan læse det for
> at spare paa Papiret. Havde min Fader nu været levende troer jeg ikke han
> kunde have klaget saameget paa mit Skrift; jeg kunde ogsaa gjerne digte
> Vers, naar jeg havde Tid til det. Jeg gjorde et isøndags, det skal være
> Begyndelse til en Psalme, det var saaledes:
>
>
>
> I will soon have two sheets done, written so small that I can hardly read it
> in order to save on paper. Had my Father now been alive I do not think he
> would be able to complain so much about my writing; I also like to compose
> verse when I have time for it. I did one last Sunday, it’s to be the
> beginning of a Psalm, it is as follows:
>
>
>
> ------------------------
>
>
>
> Gud evig Godheds Fader er,
>
> Som sine Skabninger har kjer,
>
> Og Fryd og Held dem sender.
>
> Enhver som lyde vil hans Bud
>
> Til ham hans Godhed strømmer ud,
>
> Til Gavn han ham alt vender.
>
> Han vil Stedse
>
> Dem beskjerme,
>
> Som sig nærme
>
> Til hans Naade,
>
> Og dem fri fra alskens Vaade[1].
>
>
>
> God is an eternally kind Father,
>
> Who cares for his creatures,
>
> And joy and good fortune sends to them.
>
> Everyone who will obey his commandments
>
> To him his goodness flows out,
>
> He turns everything to his benefit.
>
> He will always
>
> Protect those,
>
> Who approach
>
> For his grace,
>
> And free them from all distress.
>
>
>
> -----------------------
>
>
>
> Saaledes har jeg ogsaa gjort flere Vers som [gaar] til den Mel: »Hvo veed
> hvor nær mig er min Ende.«
>
>
>
> Like this I have also done several verses that go to the melody: “Who knows
> how near me is my end.”
>
>
>
> -----------------------
>
>
>
> Niels Chr: Bisgaard - han har været min gamle Legekammerat - har jeg nu
> tilskrevet og bedet ham om at skaffe mig alle de Bøger, der skal læres paa
> Seminariet. Det er 3 Uger siden, og jeg venter Svar hver Dag. Jeg maa snart
> til for Alvor at tage fat paa Arithmetikken, da jeg ikke har andre Bøger.
> Dahlgaard har nok laant mig en Grammatik; men det er kuns den mindste Part
> jeg forstaaer af den.
>
>
>
> Niels Chr. Bisgaard – he was my old playmate – I have now written to him and
> begged him to get me all the books that are to be taught at the Teachers’
> College. That is three weeks ago and I await an answer every day. I must
> soon in all seriousness address algebra when I do not have other books.
> Dahlgaard will probably lend me a grammar; but it is only the smallest part
> I understand of that.
>
>
>
> -----------------------
>
>
>
>
>
> Does anyone recognize Severin's Psalm verse as being a re-writing of one of
> the Biblical Psalms?
>
>
>
>
>
> Corrections, comments and questions are welcome.
>
>
>
> Paul& Harold Pedersen
>


This thread: