DENMARK-L Archives

Archiver > DENMARK > 2011-10 > 1318066122


From: Arne Nielsen <>
Subject: Re: [DK] Severin Weiersøe - Diary entry 92
Date: Sat, 08 Oct 2011 11:28:42 +0200
References: <BAY149-ds18BDEB43955D57AF8FE6FE9BFE0@phx.gbl>
In-Reply-To: <BAY149-ds18BDEB43955D57AF8FE6FE9BFE0@phx.gbl>


I will plant the apple cores in the spring in the round flower bed in
the upper garden, I covered things up well with a topping of asters and
balsam ->
The apple seeds I sowed last spring in the round flower bed in the upper
garden, I covered well the tops of aster and balm

except one time 14 days ago ->
except every two weeks

Yesterday an unfortunate incident occurred in the Church ->
Yesterday an unfortunate incident might have happened in the Church

that they should sit inside with the old people ->
that they should sit farther in than old people

and gave Bergstrøm a good piece of her mind ->
and let Bergstrøm have it

Arne
08-10-2011 01:27, Paul Pedersen wrote:
> Øgelstrup den 26de December 1831
>
> Havearbeidet fik jeg lige færdig til Juul. Æblekjernene, jeg lagde i
> Foraaret i den runde Blomsterqvarteer i Ovrehaven, hyllede jeg godt til med
> Toppen af Asters og Balsam, alle Gangene gjorte rene, Ærte- og
> Bønnestængerne inde, og Madammen har aldrig sagt et ondt Ord om det.
>
>
>
> Øgelstrup, December 26, 1831
>
> I just got the garden work finished before Christmas. I will plant the
> apple cores in the spring in the round flower bed in the upper garden, I
> covered things up well with a topping of asters and balsam, all the walks
> were cleaned, pea and bean poles taken in, and the Madam has never said a
> bad word about it.
>
>
>
> ----------------------------
>
>
>
> Jeg er lykkelig, at hun nu ikke skjelder synderlig paa mig uden en Gang hver
> 14de Dag. Der ere ikke mange, der ere glade ved at komme i med hende; Jepsen
> lister sig gjerne det snareste han kan, naar hun begynder; Karlene, som dog
> ere saa store og stærke ere ligesaa bange for hende som Pigerne.
>
>
>
> I am happy that she now does not scold me specifically except one time 14
> days ago. There are not many who are happy about coming in with her; Jepsen
> himself generally slips away as soon as he can, when she starts; the
> farmhands who are after all so big and strong are likewise as afraid of her
> as are the girls.
>
>
>
> ----------------------------
>
>
>
> Det er ogsaa forskrækkeligt med hende, naar hun bliver vred, saa kan hun
> ingen Ting holde i sig. Igaar kunde der snart have skeet en Ulykke i Kirken:
> den Seminarist, Bergstrøm , der læser for Børnene i Gammelmølle, var i
> Kirke, og han tillige med disse vare gaaede ind i vores Stoel – deres er saa
> langt nede i Kirken, vores er næstøverst, nu var Mad: Drengene og jeg ogsaa
> i Kirke, og der var lidt Plads nok i Stolen til os. Saa rendte hun over til
> vores Stoel, drev Jens Berg og Bartholin længere ind – de havde sat dem
> yderst vid Kirkegulvet; thi de komme sjeldent i Kirke, og vide derfor ikke,
> at de skulle sidde inden for gamle Folk; jeg satte mig rigtig inde ved
> Muren. Men da der nu var saa liden Plads, blev hun ærgerlig, havde nok ikke
> synderlig godt af Prædikenen, og gav Bergstrøm et godt Lag, da vi kom af
> Kirken uden for Kirkedøren – alle Kirkefolkene hørte det – han blev
> forbauset og vidst ikke, hvad han skulde svare, saa stærket kjørte hun paa,
> hun syntes, at Folk med hans Dannelse og Opdragelse ikke kunde gaae ind i
> andres Stole uden Tilladelse.
>
>
>
> It's also terrible with her when she becomes angry, then she can keep
> nothing to herself. Yesterday an unfortunate incident occurred in the
> Church: the seminary student, Bergstrøm, who reads to the children at
> Gammelmølle, was in church, and he together with them had gone into our pews
> - theirs are far down in the Church, ours are second from the front, now the
> Madam, the boys and I were also in church, and there was little enough space
> in the pew for us. So she ran over to our pew, drove Jens Berg and
> Bartholin farther in - they had sat themselves outermost by the church
> aisle; because they rarely come to Church and therefore did not know that
> they should sit inside with the old people; I sat myself down correctly in
> at the wall. But since there now was so little space she became annoyed,
> probably didn't benefit particularly from the sermon, and gave Bergstrøm a
> good piece of her mind, when we came from the church outside the church door
> - all the church people heard it, he was astonished and did not know what he
> should answer, she carried on so loudly, she thinks that people with his
> education and upbringing should not go into others' pews without permission.
>
>
>
>
> ----------------------------
>
>
>
> Levemaaden her iaar er altid ligesaa godt fuldkommen som den var ifjor. Jeg
> reiser ikke hjem inden efter Nytaarsdag; her gaaer Julen bedre.
>
>
>
> Manners here this year are absolutely just as good as they were last year. I
> will not travel home until after New Year's Day; Christmas is better here.
>
>
>
> ----------------------------
>
>
>
>
>
> Corrections, comments and questions are welcome.
>
>
>
> Paul& Harold Pedersen
>
> Toronto, Canada
>
>


This thread: