DENMARK-L Archives

Archiver > DENMARK > 2011-10 > 1318030077


From: Paul Pedersen <>
Subject: [DK] Severin Weiersøe - Diary entry 92
Date: Fri, 7 Oct 2011 19:27:57 -0400


Øgelstrup den 26de December 1831

Havearbeidet fik jeg lige færdig til Juul. Æblekjernene, jeg lagde i
Foraaret i den runde Blomsterqvarteer i Ovrehaven, hyllede jeg godt til med
Toppen af Asters og Balsam, alle Gangene gjorte rene, Ærte- og
Bønnestængerne inde, og Madammen har aldrig sagt et ondt Ord om det.Øgelstrup, December 26, 1831

I just got the garden work finished before Christmas. I will plant the
apple cores in the spring in the round flower bed in the upper garden, I
covered things up well with a topping of asters and balsam, all the walks
were cleaned, pea and bean poles taken in, and the Madam has never said a
bad word about it.----------------------------Jeg er lykkelig, at hun nu ikke skjelder synderlig paa mig uden en Gang hver
14de Dag. Der ere ikke mange, der ere glade ved at komme i med hende; Jepsen
lister sig gjerne det snareste han kan, naar hun begynder; Karlene, som dog
ere saa store og stærke ere ligesaa bange for hende som Pigerne.I am happy that she now does not scold me specifically except one time 14
days ago. There are not many who are happy about coming in with her; Jepsen
himself generally slips away as soon as he can, when she starts; the
farmhands who are after all so big and strong are likewise as afraid of her
as are the girls.----------------------------Det er ogsaa forskrækkeligt med hende, naar hun bliver vred, saa kan hun
ingen Ting holde i sig. Igaar kunde der snart have skeet en Ulykke i Kirken:
den Seminarist, Bergstrøm , der læser for Børnene i Gammelmølle, var i
Kirke, og han tillige med disse vare gaaede ind i vores Stoel – deres er saa
langt nede i Kirken, vores er næstøverst, nu var Mad: Drengene og jeg ogsaa
i Kirke, og der var lidt Plads nok i Stolen til os. Saa rendte hun over til
vores Stoel, drev Jens Berg og Bartholin længere ind – de havde sat dem
yderst vid Kirkegulvet; thi de komme sjeldent i Kirke, og vide derfor ikke,
at de skulle sidde inden for gamle Folk; jeg satte mig rigtig inde ved
Muren. Men da der nu var saa liden Plads, blev hun ærgerlig, havde nok ikke
synderlig godt af Prædikenen, og gav Bergstrøm et godt Lag, da vi kom af
Kirken uden for Kirkedøren – alle Kirkefolkene hørte det – han blev
forbauset og vidst ikke, hvad han skulde svare, saa stærket kjørte hun paa,
hun syntes, at Folk med hans Dannelse og Opdragelse ikke kunde gaae ind i
andres Stole uden Tilladelse.It's also terrible with her when she becomes angry, then she can keep
nothing to herself. Yesterday an unfortunate incident occurred in the
Church: the seminary student, Bergstrøm, who reads to the children at
Gammelmølle, was in church, and he together with them had gone into our pews
- theirs are far down in the Church, ours are second from the front, now the
Madam, the boys and I were also in church, and there was little enough space
in the pew for us. So she ran over to our pew, drove Jens Berg and
Bartholin farther in - they had sat themselves outermost by the church
aisle; because they rarely come to Church and therefore did not know that
they should sit inside with the old people; I sat myself down correctly in
at the wall. But since there now was so little space she became annoyed,
probably didn't benefit particularly from the sermon, and gave Bergstrøm a
good piece of her mind, when we came from the church outside the church door
- all the church people heard it, he was astonished and did not know what he
should answer, she carried on so loudly, she thinks that people with his
education and upbringing should not go into others' pews without permission.
----------------------------Levemaaden her iaar er altid ligesaa godt fuldkommen som den var ifjor. Jeg
reiser ikke hjem inden efter Nytaarsdag; her gaaer Julen bedre.Manners here this year are absolutely just as good as they were last year. I
will not travel home until after New Year's Day; Christmas is better here.----------------------------

Corrections, comments and questions are welcome.Paul & Harold Pedersen

Toronto, CanadaThis thread: